PROJEKT MAZOVIA

Zespół AGAD: 29/678/0 Zbiór Zygmunta Glogera
» Seria: 1 Wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich podlaskich i mazowieckich (tzw. Kapicjana) z XV-XVIII w.
» Jednostka: 46

fol.4 fol. 5 fol. 6

Roki pospolite łomżyńskie,
poniedziałek przed świętem świętego Mateusza,
Roku Pańskiego tysiąc pięćset czterdziestego pierwszego.

[Rok 1541]

Prawo [dotyczące] Janikowa

Konrad, z Bożej łaski książę Mazowsza, Rusi etc. niniejszym oznajmiamy ogólnie tym wszystkim, którym jest to potrzebne, że Roku Pańskiego tysiąc czterysta dziewięćdziesiątego szóstego, na podstawie rejestru ziemskiego łomżyńskiego, w poniedziałek w Oktawie Ciała Chrystusa, oświadczono nam, że stanąwszy osobiście w sądzie szlachetny Jakub z Korytek [i], otwarcie potwierdził, że trzy morgi ziemi jego ojcowizny Dąbrowy, w i na majątku Korytki, na długość i szerokość wraz z całym swym prawem, a także wraz ze wszystkimi i poszczególnymi pożytkami, plonami, dochodami, czynszami oraz przypadkowymi dochodami, ogólnie wszelkimi i jakimikolwiek nazwami byłyby określane, niczego dla siebie ani dla swoich spadkobierców na tychże zgoła nie zachowując, szlachetnym: Abrahamowi, [synowi] Mikołaja oraz Stanisławowi z Czartorii na sto groszy w półgroszach do najbliższego Święta Narodzenia Chrystusa, w sposób właściwy i rozumny zastawił i obciążył. Jeżeli więc w tym czasie nie wykupi lub zaniedba wykupienie, odtąd te same morgi straci i utraci na zawsze i na wieki, a jeśli w tym czasie przed wykupieniem wykarczują coś na tych trzech morgach, wówczas będą mianowicie korzystać przez cztery lata. Ponadto tego samego roku [i] z tego samego sądu oświadczono nam, że stanąwszy osobiście szlachetni: Grzegorz, Wielisław, synowie Przedbora z Wierzbowa oraz Jakub, [syn] Pawła z Olszewa otwarcie potwierdzili, że zobowiązani są pospólną ręką zapłacić w gotówce trzydzieści kop groszy w półgroszach, w [terminie] od teraz do osiemnastu tygodni następujących po sobie w sposób ciągły, szlachetnym: Abrahamowi i Stanisławowi, rodzonym synom Mikołaja z Czartorii oraz Marcinowi, Pawłowi, Mikołajowi, Niemirze, Świątce, Falce, dzieciom Stanisława Młodzianowskiego z Janikowa, [a] jeśli przypadkiem nie zapłacą lub w jakikolwiek sposób zaniedbają zapłatę, odtąd dwa i pół ich łanu, w i na majątku Janikowo w jakikolwiek sposób należące do tychże: Grzegorza i Wielisława po niegdy Przedborze, ich ojcu oraz [do] rzeczonego Jakuba, [syna] Pawła po rzeczonym Przedborze, dziadku jego, i położone w powiecie łomżyńskim, na długość i szerokość wraz z wszelkim ich prawem, władztwem, własnością, [prawem] bliskości, pozostałymi, przeszłymi i mającymi przejść, a także wraz z wszystkimi i poszczególnymi: pożytkami, plonami, czynszami, dochodami i przypadkowymi zyskami ogólnie wszelkimi, jakimikolwiek nazwami byłyby określane, placami, ogrodami, ogrodzeniami, polami uprawnymi i nieuprawnymi, łąkami, wodami, lasami, borami, gajami, niczego zgoła dla siebie ani [dla] swoich spadkobierców na tychże dwóch i pół łanach nie zachowując, i [na rzecz ?] uprzednio wspomnianych Abrahama i Stanisława z Czartorii, oraz Marcina, Pawła, Mikołaja, Niemierzy, Świątki, Falki, dzieci Stanisława Młodzianowskiego z Janikowa na uprzednio wspomnianej sumie pieniężnej, mianowicie trzydziestu kopach groszy, stracą i utracą na zawsze i na wieki. Z których to dwóch i pół łanu Abraham oraz Stanisław, rodzeni [bracia] z Czartorii, dzierżyć będą jeden łan miary chełmińskiej, a rzeczone dzieci półtora łanu. Tak osobno i oddzielnie dzierżyć będą i mieć na zawsze i na wieki. Zobowiązali się im po utracie (?) te same dwa i pół łanu w dwa tygodnie, pod karą pięćdziesięciu [grzywien] swobodnie ofiarować, i już od teraz dopuścili tymże i zgodzili się na swobodne wwiązanie oraz posiadanie, mianowicie po przyjęciu woźnego z sądu lub starosty, i poręczyli im pokój od praw: szczególnego i świeckiego, a Jakub [syn] Pawła poręczył im pokój od wszystkich bliskich i dalekich osób mianowicie braci i sióstr jego rodzonych.

Działo się to w sądzie, w poniedziałek przed [świętą] Jadwigą, roku i miejsca jak wyżej. Na świadectwo tego zawieszono niniejszym naszą pieczęć zwykłą. Działo się i dano w lasach [rzeki] Strugi, w niedzielę przed świętą Jadwigą Roku Pańskiego tysiąc czterysta dziewięćdziesiątego dziewiątego.


Podbielski […] własnoręcznie.


Podsumowanie:
 Wspomniani w akcie synowie Stanisława o zawołaniu Młodzianowski, to przedstawiciele rodziny Jankowskich herbu Dąbrowszczyk/Dąbrowa. Jak wspominają herbarze, w roku 1631 przeprowadzili oni dowód swojego szlachectwa i herbu. Dziewiętnasto-wieczni heraldycy przypisują ich do herbu Jastrzębiec, lecz nie przywołują jakiegokolwiek dokumentu, roku lub osób, które przeszły do Jastrzębców. Są to Jankowscy herbu Dąbrowa, których potomkiem był Jan Jankowski, ożeniony z Zofia z Łubów.

Więcej wkrótce w drugiej części opracowania o Jankowskich z parafii Nowogród.

Materiały od p. Wojciecha Jankowskiego