Jankowscy herbu Korab z Ziemi Nurskiej

 

    Jankowscy pieczętowali się tym herbem od 1500r. Gniazdem ich były Janki w par. Barcice (w niektórych danych podano par. Kuczyn?), w zachodniej części ziemii nurskiej. Potwierdzają to liczne zapisy w Herbarzach [Paprzycki, Boniecki i in.].   W 1578r. właścicielem Janek był Krzysztof z wielu innymi. Syn jego Prokop (*1610), dziedziczył na Jankach w początku XVIIw. W tymże czasie żył i Andrzej, syn Wojciecha (DW. 38 f. 1370). [Bon. T8 s.207]

   Hipolit Jankowski, podsędek bielski, zrezygnował z  urzędu 1583 r. Syn jego Jan, podstarości bielski 1622 r. (Wyr. Lub. 57 v. 135), z Agnieszki Siekluckiej, pozostawił syna  Kazimierza (Zap. Lub. 47 f. 269). Uruski dodaje, że Iż. Jana była Dorota Kozerska. Z drugiej żony Agnieszki Siekluckiej syn Kazimierz- Stanisław, podstarości kamieniecki 1593r. (Don.Vars. Zap.Lub. Wyrok Tryb.Lub.) [Ur.T.5, s.358]. Kazimierz i Stefan, z  województwem podlaskiem, podpisali elekcję Jana Kazimierza. W liczbie elektorów Augusta II-go spotykamy: Aleksandra, Joachima i Stefana z ziemi  nurskiej. Być może poniżej wymienieni byli potomkami właściceli Janek?

   W Herbarzach Bonieckiego i Uruskiego wymieniony był Antoni Jankowski, skarbnik rzeczycki, który zawarł z Madalińskimi ugodę w 1782r. o dobra Przykory w par. Postoliska k. Tłuszcza. Antoni był synem Kazimierza i Katarzyny Kozłowskiej. Ur. się ok. 1745r. Skarbnikiem został w 1782r. Zapewne w 1772r. ożenił się z  Anną Mietelską, w 1784r. zapisał jej w dożywocie dobra Przykory.

Po Antonim Jankowskim i Annie z Mietelskich dzieci:

- córka Józefa ur. ok. 1781r. wyszła za mąż dn. 15.12.1814r. w Przykorach za Jana Gnatowskiego, l.35, s. Ignacego i Angeli Koss [par. Postoliska akt 11/1814];

- syn Ksawery ur. 1779r. w Warszawie?, kawaler, Naczelnik Biura Kontroli, zm. w 1836r. w Warszawie [par. św. Jana 1836/57], bezpotomny;


W herbarzach Bonieckiego (pod h. Korab) i Uruskiego bez podania przynależności herbowej wymieniony jest Stanisław Jankowski, ur. 1745 r. (metr. w Świrze), syn Mikołaja i Anny z Pietkiewiczów, dziedzic części Uhruska w pow. Włodawskim (par. loco) 1778 r., zeznał 1790 r. zapis dożywocia z żoną Maryanną, córką Jana i Rozalii z Dybowskich, małżonków Szaławiłów. Ślubował z Marianną Szaławił w 1785r. w Warszawie w kościele Św. Krzyża. Był wdowcem po starszej siostrze Marianny, Katarzynie zm. 1784r. Wg inskrypcji w kościele par. Kurów Stanisław Jankowski, chorąży kościuszkowski zm. 1830r. był herbu Boleszczyc czyli Jastrzębiec.

Brat jego Łukasz, ur. 1765 r. (metr. w Krasnymstawie), legitymował się ze szlachectwa razem z bratem Stanisławem w 1804 r. w Galicyi zachodniej (Quater. VIII f. 52; DW. 106 f. 620). Łukasz, był sukcesorem Maryanny Szczuka w 1791 r. (DW. 107 f. 1514).

Synowie Stanisława i jego żony Marianny d. Szaławił:

- Ignacy, oficer b. wojsk polskich, ranny pod Witebskiem i pod Lipskiem, umarł 1816 r. (*1788-1816 Międzyrzecz Podlaski), mając lat 28.

- Wincenty, również oficer wojsk polskich, wzięty do niewoli w powrocie z Moskwy, umarł w niewoli w dziewiętnastym roku życia. (*1797-1817?) (Don.Vars.)

W 1820r. Stanisław odbierał zaległy żołd po zmarłych synach Wincentym i Ignacym, oficerach WP;

W 1816r. Stanisław posiadał wieś dziedziczną Ustrzesz w gm. i par. Radzyń, tam też był zamieszkały;

W 1831r. Stanisław sprawował funkcję Radcy Departamentu Podlaskiego. Był zamieszkały w Radzyniu Podlaskim;

W 1833r. dziedzicem Ustrzesza był Seweryn Jankowski (*1799 Kurów) syn Stanisława, był on wymieniony również w spisie właścicieli z 1846r. (wartość majątku wyceniono na 16245 rubli srebrnych); W 1801 r. od Aleksandry Lubomirskich za Stanisławem Kostką Potockim nabyli ją Jankowscy, a od nich w 1852 r. Choroszyński, od którego zakupił w 1858 r. Józef Szlubowski - włączając wieś Ustrzesz do dóbr radzyńskich. Prawdopodobnie w XVIII wieku w Ustrzeszy był folwark gospodarczy, który po przejęciu przez Jankowskich w latach (1801-1858) został przekształcony w obiekt rezydencjonalny z parkiem krajobrazowym.

UWAGA! W Herbarzach (j.w.) występuje również Stanisław Jankowski, który w 1784r. został burgrabią zambrowskim a w 1786r. sprawował funkcję komornika ziemskiego łomżyńskiego. Ten wg. źródeł pochodził z Janek i najpewniej był herbu Korab. Zapewne tenże wymieniony w herbarzach Bonieckiego i Uruskiego, ale błędnie podano jego datę i miejsce urodzenia? To zupełnie inna osoba!   [żr. L. Zugaj, Pow. zambrowski, historia i współczesność; Zambrów 2012, str.65]


Dalszych losów potomków rodziny Kazimierza i Katarzyny z Kozłowskich jak również Stanisława i Łukasza Jankowskich nie znamy.


Żródła:

  • Don. Vars. Wymienione w Herbarzu Uruskiego i Bonieckiego (Jankowscy h. Korab);
  • [DW 89 f.771; 98 f.851; 100 f.274]
  • Regestr Diecezjów 1783, wyd.DIG II, str.486;
  • Akta par. Postoliska z lat M 1763-93, 96-97, 1811-59; U 1810-89; Z 1771-97, 1810-89;
  • Akta par. Radzyń Podl., Krasnystaw, Barcice 1718-1736 (w tych latach brak Jankowskich);
  • Spis właścicieli ziemskich z 1846r.
  • Herbarze Bonieckiego i Uruskiego;
  • Kozierowski "Ród Korabitów";
  • Wypisy z ks.ziemskich z 16/17w. za P. Adamem Pszczółkowskim (Janki par. Barcice herb Korab);
  • Wypisy z ks. par. Kurów, epitafia rodzinne Bolesty-Jankowskich

 

[Spis stron]

(C) 2015 Andrzej M. Jankowski