PROJEKT MAZOVIA

BIBLIOGRAFIA DO DZIEJÓW MAZOWSZA PÓŁNOCNEGO - WYBÓR ŹRÓDEŁ

[Linki tematyczne do stron internetowych]

 • Boniecki Adam: Herbarz polski, cz. 1: Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich, t. 1-16, Gebethner & Wolff, Warszawa 1905 (T. I:1899 - T XIV:1913). Reprint.
 • Epsztein Tadeusz, Górzyński Sławomir: Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, DIG, Warszawa 1996 [Tom I serii Archiwum rodziny polskiej i obcej. Tom I obejmuje zeszyty: Województwo białostockie, Warszawa 1990, Województwo kieleckie, województwo krakowskie, Warszawa 1990, Województwo lubelskie, województwo lwowskie, Warszawa 1990, Województwo warszawskie, Warszawa 1991, Województwo stanisławowskie, województwo tarnopolskie, Warszawa 1991, Województwo poznańskie, Warszawa 1992]
 • Łempicki Jerzy: Herbarz mazowiecki, t. 1,2;
 • Milewski Ignacy Kapica: Herbarz Ignacego Kapicy Milewskiego, Kraków 1870
 • Pszczółkowski Adam: Szlachta przasnyska w połowie XIX w, Studio wydawnicze FAMILIA, Warszawa 2000
 • Sulimierski Filip, Chlebowski Bolesław, Walewski Władysław: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich, w 15 tomach, nakładem Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, Warszawa 1880 - 1902
 • Spis alfabetyczny obywateli ziemskich Królestwa Polskiego oraz dóbr przez nich posiadanych, ze wskazaniem ostatniej stacji pocztowej, Warszawa 1905 (spisy ziemian - dane: właściciel, nazwa dóbr, gubernia, poczta)
 • Wittyg Wiktor: Nieznana szlachta polska i jej herby, wyd. Wiktor Wittyg, Kraków 1908.
 • Wolff Adam: Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI w., Krakow 1937
 • Gloger Z.: Geografia historyczna ziem dawnej Polski,  Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1903; reprint: Wyd. "Wiedza Powszechna", W-wa 1991
 • Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommifsyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi", tom II, Warszawa 1827
 • Dobrzeniecki, Karol: Poczet szlachty mazowieskiej. wyd. 2003?
 • Piotr Gałkowski: Genealogia ziemiaństwa Ziemi Dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939r), wyd. Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypin 1997
 • Biliński A.: Szlachta ziemi dobrzyńskiej za ostatnich Jagiellonów, Studium historyczne-heraldyczne, Warszawa 1932
 • Rosłoniec Stanisław: Samorzutne scalanie gruntów wśród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagrodowej - praca doktorska, Warszawa 1928, BN;
 • Chamerska Halina: Drobna szlachta w Królestwie Polskim /1832-1864/, Warszawa 1974.
 • Atlas historyczny Polski. Mazowsze w II poł. XVI w., red. W. Pałucki, Warszawa 1973;
 • Borkiewicz–Celińska A., Osadnictwo Zawkrza w okresie książęcym, w: Studia i materiały do dziejów ziemi zawkrzeńskiej, pod red. J. Antoniewicza, Warszawa 1971, t. 1, s. 37-77;
 • Dzieje Mazowsza, t. 1, pod red. H. Samsonowicza, Pułtusk 2006;
 • Juszkiewicz R.: Powstanie styczniowe na Północnym Mazowszu, Warszawa 1992;
 • Mazowsze Północne w XIX-XX wieku. Materiały źródłowe 1795-1956, zebrał i przygotował J. Szczepański, Warszawa-Pułtusk 1997;
 • Lustracje dóbr królewskich województwa płockiego 1565-1789, wyd: A. Sucheni-Grabowska, S. M. Szacherska, Warszawa 1965;
 • Ostaszewski J.: Z dziejów Mławskiego Mazowsza. Szkic historyczny, Mława 1934;
 • Pazyra S.: Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959;
 • Trzeciak J.: Stosunki społeczno-gospodarcze na Mazowszu Zawkrzeńskim w latach 1795-1864, [w:] Studia i materiały do dziejów Ziemi Zawkrzeńskiej, pod red: J. Antoniewicza, t. 1, Warszawa 1971, s. 109-174;
 • Źródła dziejowe, wyd. A. Pawiński, t. 5: Mazowsze, t. 16: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, Warszawa 1875;
 • Źródła historyczne do dziejów ziemi mławskiej 1065-1956, zebrali i przygotowali: A. Grochowski, R. Juszkiewicz, Mława-Ciechanów 1998.
 • Gloger Zygmunt: Dawna Ziemia Łomżyńska, Łomża 1986, reprint wydania z roku 1876.
 • Jemielity Witold: Łomża w latach 1945–1999. ....
 • Mroczek Józef Stanisław: Zambrów. Zarys dziejów, Białystok 1982.
 • Studia Łomżyńskie tom I do XVI, Łomża 1989-2005;
 • Wiśniewski Jerzy: Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i w XV wieku, w: Studia Łom. I, s. 19–107.
 • Smoleński Władysław: Drobna Szlachta w Królestwie Polskim, W-wa 1885
 • Archiwum Główne Akt Dawnych: KRSW s.6559-6561 "Właściciele ziemscy w latach 1846-1847"
 • Kazimierski J.: Dzieje ziem woj. ostrołęckiego, W-wa 1984
 • Grzybowski  Michał ks.: Materiały do dziejów z. płockiej (lustracje), Płock
 • "Rocznik Mazowiecki" wyd. seryjne;
 • Pazyra S.: Dzieje Ciechanowa i z. ciechanowskiej, Ciech. 1976;
 • Kościszewski A.: Dzieje miasta Płońska, Ciech. 1983
 • Kociszewski A.: Mazowsze w epoce napoleońskiej, wyd.2, Ciech. 1984
 • Szczepański J.: Emigracja zarobkowa z półn. Mazowsza w l.1880-1914 w: Zapiski Ciechanowskie 1989 z.7;
 • Szczepański J.: Emigracja zarobkowa z kurpiowszczyzny do I WŚ, w: Zeszyty Naukowe T.7, Ostrołęka 1993;
 • Szczepański J.: Zarys dziejów miasta Pułtusk do 1945r., Pułtusk 1987
 • Pułtusk - studia i materiałów z dziejów miasta i regionu, T.1, 2, 3; W-wa 1968, 1975
 • Sadkowski Ignacy: Wisła T.17/1903 - Szlachta drobna w ok. Płocka i Płońska;
 • Russocki St.: Mazowieckie rody gniazdowe; Przegląd Hist. T.52/ 1961;
 • Szkice z dziejów Nasielska i dawniej z. Zakroczymskiej, W-wa 1970
 • Kolberg Oscar: Mazowsze, T.2-4, W-wa 1885-8;
 • Teksty źródłowe do dziejów woj.płockiego, dekanat Płocki T.1 (lustracje)
 • Gadomski St.: Powstanie 1863r w obw. pułtuskim, W-wa 1989
 • Akta stanu cywilnego z dek.pułtuskiego w Archiwum Diecezjalnym w Płocku. (m.in. Szyszki, Winnica, Klukowo, Gzy, Gołymin, Sonsk, Nasielsk, Gąsiorowo, Przewodowo, Smogorzewo, Cieksyn)
 • [...] BIBLIOGRAFIA - GENEALOGIA - HISTORIA - HERALDYKA [...]