PROJEKT MAZOVIA

BIBLIOGRAFIA  HISTORII, GENEALOGII I HERALDYKI POLSKIEJ


[<<<]

Bogucki, Andrzej Leonard, /w:/ Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny, Edycja 3, Warszawa 1993, Edycja IV, Warszawa 2001;

Bogucki herbu Abdank, s. 45 - 46, /w:/ Polskie rody szlacheckie. Kto jest kim dziś. Opiekę merytoryczno-naukową sprawował i wstęp napisał: Andrzej Kulikowski. Redaktor koordynujący: Maria Radzimińska. Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1993, ss. 272.( O rodzie szlacheckim Boguckich i biogram).

Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Fordonie 1923-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993, CINSP, 1993, s. 63 (dot. Rodziny Boguckich - biogramy).

Encyklopedia Actus Purus, Maciej Roman Bombicki, Kto Jest Kim w Polsce Nowego Millenium (2000 - 2002), Polska Narodowa Oficyna Wydawnicza 2002, ss. 768. Bogucki Andrzej Leonard, biogram, s. 50.

Boniecki A., Herbarz polski, t. I - XVI + uzupełnienia.Warszawa 1899-1913.

Borkiewicz-Celińska A., Osadnictwo Ziemi Ciechanowskiej w XV wieku (1370-1526). Wrocław 1970.

Borkiewicz-Celińska A., Słownik Historyczno-Geograficzny województwa płockiego w średniowieczu, z. 1-3, Wrocław-Łódź 1980-1981.

Boziewicz W., Polski Kodeks Honorowy, Warszawa 1936.

Brodzicki Cz., Ziemia łomżyńska do 1529 roku, Warszawa 1999.

Brodzikowski Wiktor, Herby polskiej szlachty, Warszawa 2003.

Bruckner A., Dzieje kultury polskiej, t. 1, Kraków 1930.

Brzustowicz Bogdan Wojciech, Turniej rycerski w Królestwie Polskim w późnym średniowieczu i renesansie na tle europejskim, Warszawa, 2003, ss.408.

Brzustowicz Grzegorz Jacek, Rycerstwo ziemii choszczeńskiej XIII-XVI wieku, DiG Warszawa 2004.

Butkiewicz M., Dobra szlacheckie w powiecie tykocińskim, Lublin 1998.

Bystroń J. S., Nazwiska polskie, Warszawa 1993.

Bystron J. St., Megalomania narodowa, Warszawa 1935.

Bystron J. St., Etnografia Polski, Warszawa 1947.

Bystroń J. St., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce XVI-XVIII w., Warszawa 1994.

Chomać R., Struktura agrarna Królestwa Polskiego na przełomie XIX i XX w., Warszawa 1970.

Chrapkowski Bogdan, Fik Regina, Kołyszko Marek, Wojdyło Sławomir, Turzno, gmina Łysomice. Zespół pałacowo - parkowy, Toruń 1996, ss. 80.

Chrzański S., Tablice odmian herbowych.

Ciechanowicz J., Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Tom II (A-D), Rzeszów 2001, s. 108.

Czacki T., O prawach mazowieckich, Dzieła, t. 2, Poznań 1945.

Czerkawski T.M., Byłem żołnierzem generała Andersa, Warszawa 1991.

Czerwiński T., Budownictwo ludowe w Polsce, Sanok 1995.

Czerwiński T., Osadnictwo i budownictwo ludowe na Mazowszu północno-Zachodnim w XIX w., Sanok 1995.

Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce. Zbiór dokumentów i materiałów historycznych, New York - Chicago 1957.

Dachnowski J.K., Herbarz szlachty Prus Królewskich z XVII wieku.

Dajnowicz M., Drobna szlachta ziemi łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 2002.

Dobroński A., Drobna szlachta w Łomżyńskiem. Przyczynek źródłowy, [w:] " Studia Łomżyńskie", t. IV, Warszawa 1993.

Dobroński A., Infrastruktura społeczna i ekonomiczna gubernii łomżyńskiej i obwodu białostockiego, Białystok 1979.

Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX wieku. Materiały sympozjum w Hołnach Majera (26-27 maja 1989 roku), red. S. K. Kuczyński, Białystok 1991.

Drozd-Piasecka M., Ziemia w społeczności wiejskiej. Studium wsi południowo-wschodniego Mazowsza (koniec XIX, XX w.), Warszawa 1991.

Dumanowski Jarosław, Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006, ss. 422.

Dumin S., Herbarz rodzin tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959.

Dziadulewicz S., Wittyg W., Nieznana szlachta polska i jej herby, Kraków 1908.

Dziadulewicz S., Herbarz rodzin tatarskich.

Dzięcielski M., Organizacje i funkcjonowanie sądownictwa szlacheckiego w ziemi lęborsko-bytowskiej w XV-XVIII wieku. Urzędnicy, Gdańsk 2006.

Englert J.L., Barbarski K., Generał Anders, London 1990.

Epsztein Tadeusz, Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w 2poł. XIX w., W-wa 2005,s. 588.

Galj T., Polskie rody szlacheckie i ich herby.

Gajl Tadeusz, Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, Gdańsk 2003.

Gajl Tadeusz, Herby szlacheckie Polski porozbiorowej 1772-1918, Gdańsk 2005.

Genealogia, Władza i społeczeństwo w Polsce średniowiecznej, pod redakcją Andrzeja Radzimińskiego i Jana Wroniszewskiego, Toruń 1999.

Gąsiorowski W., 1910-1915. Historia Armii Polskiej we Francji, Warszawa 1931.

Gąsiorowski W., 1915-1916. Historia Armii Polskiej we Francji, Warszawa 1939.

Gąsiorowski Paweł Bogdan, Sokół i żołnierz Armii Krajowej Czesław Bogucki 1917-1993, [w:] Kalendarz Bydgoski 1995, s. 259-260.

Gąsiorowski Paweł Bogdan, Bogucki Czesław, "Sokolik" (1917-1993), [w:] Słownik Biograficzny Konspiracji Pomorskiej 1939-1945, cz. 2;

Genealogia, Studia i Materiały Historyczne, red. Marek Górny, t. 1-13, Poznań-Wrocław 2001.

Gierowski J.A., Szlachta mazowiecka wobec sąsiada pruskiego, [w:] Europa, słowiańszczyzna, Polska. Studia ku uczczeniu profesora Kazimierza Tymienieckiego, Poznań 1970.

Gierszewski S. Migracje chłopów i szlachty do miast Pomorza Gdańskiego od połowy XVII w., [w:]. Zapiski Historyczne, t. 32, z. 3, s. 259-272.

Gieysztor A., Samsonowicz H., Dzieje Mazowsza do 1526 roku, Warszawa 1994.

Gloger z., Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1, Warszawa 1907.

Gloger Z., Kilka wiadomości o szlachcie zagonowej mazowieckiej i podlaskiej, [w:] "Niwa" z 1878, nr VIII, z. 91.

Gloger Z., Encyklopedia Staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1900-1903. (nowe wyd 1972)

Gloger Z., Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, Warszawa 1909.

Głowacki Albin, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, Łódź 1998.

Gołębiowski Ł., Domy i dwory, Warszawa 1830.

Góralski Z., Urzędy i godności w dawnej Polsce, Warszawa 1998.

Górzyński Sławomir, Kochanowski Jerzy, rysował Adam Jońca, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990.

Grot Z., Witkowski J. (red.), Wielkopolska a Pomorze, Warmia, Mazury i Ziemia Złotowska w dobie powstania wielkopolskiego 1918-1919. Materiały z II Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, Kościan 2.02.1973 r., Leszno 1977.

Halecki O., O początkach szlachty i heraldyki na Litwie, [w:] "Kwartalnik Historyczny", Warszawa 1915.

Handelsman H., Księga ziemska płońska 1400-1417. Najdawniejsza Księga Sądowa - Mazowiecka, t. 1, Warszawa 1920.

Handelsman M., Przywileje rodowe mazowieckie, kilka uwag krytycznych, MH, t.7, 1914.

Heraldyka Szlachecka, Andrzej Kuligowski (wyd. "Chateau", Warszawa 1990).

Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego S.J. powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza. Tom II, Lipsk 1839, s. 198-200.

Herbarz Polski podług Niesieckiego. Treściwie ułożony i wypisami z późniejszych autorów, z różnych akt grodzkich i ziemskich, z ksiąg i akt kościelnych oraz z dokumentów familijnych powiększony i wydany przez K. Łodzia-Czarnieckiego. Tom I, Gniezno 1875-1881, s. 279-280.

Herbarz Polski, Uzupełnienia i sprostowania do części I, ułożył i wydał Adam Boniecki. Warszawa, skład główny Gebethner i Wolff w Warszawie, G. Gebethner i Sp.w Krakowie. 1901, s. 222-224.

Herbarz Szlachty Kaszubskiej, Przemysław Pragert, tom 1, 2006 r., ss. 232.

Herbarz Szlachty Orszańskiej.

Herby Rycerstwa Polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. Kraków. Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej. 1858.

Historia Powstania Wielkopolskiego w Bydgoszczy wedle Józefa Milcherta i inne opracowania powstańcze, pod red. Wojciecha Zawadzkiego, Bydgoszcz 2005.

Hłuszko M., Drobna szlachta wsi ukraińskiej. Paralele karpacko-poleskie, [w:] Rola szlachty mazowieckiej w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, Ciechanów 2000.

Jabłonowski A., Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, Warszawa 1908.

Jabłoński T., Lista strat powstania wielkopolskiego 1918-1919, W-wa 1936.

"Jam jest dom polski", cotygodniowy cykl odcinków dot. wartości przodków, religii, domu i rodziny, kultura, codzienność i odświętność życia, [w:] "Nasz Dziennik" od 5-6.03.2005r.

Jankowski Czesław,

Jasiewicz Krzysztof, Lista strat ziemiaństwa polskiego 1939-1956, Warszawa 1995.

Jasiewicz Krzysztof, Pierwsi po diable. Elity sowieckie w okupowanej Polsce 1939-1941, Warszawa 2001.

Jonkajtys - Luba Grażyna, Opowieść o 2 Korpusie Polskim Generała Władysława Andersa, 60 rocznica bitwy o Monte Cassino, Warszawa 2004 ,ss.81.

Jedlicki J., Klejnot i bariery społeczne. Przeobrażenia szlachectwa polskiego w schyłkowym okresie feudalizmu, Warszawa 1968.

Kajzer L., W sprawie genealogii wiejskiej  siedziby obronnej w Polsce, [w:] " Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1972, R. XX, nr 3.

Kalinowski W., Kowecka E., Miks - Rudkowska W., Dom i mieszkanie w Polsce (druga połowa XVII-XIX w.), [w:] "Studia i materiały z Historii Kultury Materialnej" Warszawa 1975.

Kapica I., Herbarz. Dopełnienie Niesieckiego, Kraków 1870.

Kazimierski J., Rejestr pomiarowy miasta Suraża z roku 1562, "Teki Archiwalne", t. 2, 1954.

Kęszycki Daniel, Z dni powstania wielkopolskiego, wspomnienia 1918-1920.

Kętrzyński W., O ludności polskiej w Prusiech, niegdyś krzyżackich, Lwów 1882.

Kitowicz J., Opis obyczajów za panowania Augusta III, Wrocław 1970.

Kociszewski A., Szlacheckie korzenie kultury Mazowsza ciechanowskiego, [w:] Rola szlachty w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, Ciechanów 2000.

Kocon W., Kartki z historii sportu bydgoskiego sokolstwa, Bydgoszcz 1993, ss. 92.

Koczerska M., Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, Warszawa 1975.

Kojalowicz W. W., Herbarz rycerstwa w. X litewskiego compendium.

Komorowski Ryszard T., Ilustrowany przewodnik heraldyczny, 2007, ss. 300, 900 barwnych ilustracji (heraldyka polska i europejska).

Konarski Sz., Trzy przyczynki genealogiczne, [w:] Materiały do biografii, genealogiii heraldyki polskiej. Źródła i opracowania, t.5, Buenos Aires-Paryż 1971.

Konarski Sz., Index nazwisk do "Herbarza Bonieckiego".

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Warszawa 2001.

Konopka T., Historia domu naszego. Raptularz z czasów Stanisława Augusta, Warszawa 1993.

Kosecki A., Wprowadzenie, [w:] Rola szlachty w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, Ciechanów 2000.

Kosowska E. [red], Polska kultura ziemiańska. Szkice i rozprawy, Katowice 1995.

Kościański Z., Wartel Z., Zachowane mogiły powstańców wielkopolskich poległych i zmarłych w czasie walk powstańczych 1918/1919, Poznań 2003, ss. 156.

Kotowicz- Borowy Irena, Honor to nie tylko słowo. Studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza, Pułtusk 2005, ss.162.

Kotowicz-Borowy I., Drobna szlachta mazowiecka a kwestia jej tożsamości kulturowej, [w:] Dziedzictwo Kulturowe Mazowsza, Warszawa 2001.

Kozłowski E., Wrzosek M., Historia oręża polskiego 1795-1939, Warszawa1984.

Kozłowski J., Wielkopolska pod zaborem pruskim w latach1815-1918, Poznań 2006,

Krawczak T., W szlacheckim zaścianku, Warszawa-Siedlce 1993.

Księga Pamiątkowa Dziesięciolecia Pomorza, Toruń 1930.

Księga Pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesiątej rocznicy założenia Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Fordonie 1923-1993, Bydgoszcz-Fordon 1993,

Kuczma R., "Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały". Z wizyty generała broni Józefa Hallera de Hallenburg w Bydgoszczy 1920-1939, Bydgoszcz 2000, ss. 65.

Kuczyński S.K.[red], Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX w., Białystok 1991.

Kuczyński S.K., Polskie herby ziemskie. Geneza, treści, funkcje, Warszawa 1993.

Kulikowski A., Heraldyka szlachecka, Warszawa 1990.

Kuligowski Andrzej, Wielki herbarz rodów polskich, Warszawa 2005.

Lachowicz T., Weterani Polscy w Ameryce do 1939 roku, Warszawa 2002. Praca obszernie ukazuje działaczy sokolstwa.

Lasocki Z., Szkice z życia szlachty zawkrzeńskiej w XV-XVI w., [w:] "Miesięcznik Heraldyczny", nr X, 1931, nr XI, 1932.

Laszuk A., Zaścianki i królewszczyzny. Struktura własności ziemskiej w województwie podlaskim w drugiej połowie XVII wieku 1998.

Leksykon harcerstwa, pod red. Olgierda Fietkiewicza, Warszawa 1988, ss. 556.

Lepiarczyk Agnieszka, Grońska Ilona, "Sokół" w Małopolsce w latach 1989-2005, Kraków 2005, ss. 100.

Leszczyc Z., Herby szlachty polskiej.

Ligocki Edward, Legenda błękitna, Warszawa 1921.

Lubicz- Łapiński Ł., Mazowieckie osadnictwo rycerskie w powiecie zambrowskim od końca XIV do połowy XV w. na tle procesów osadniczych na Mazowszu północnym, "Zeszyty Regionalne", 2004, nr 2.

Lustracja województwa krakowskiego 1659-1664, W - wa 2005 (3 tomy). Dot. Bogucki Paweł, wł. gruntu w Częstochowie s. 470. Szlachcic Simon, Bogucki Szymon, pos. Wójt w Olsztynie s. 147. Bogucki Wojciech wł. gruntu w Częstochowie s. 470.

Łapiński-Lubicz Ł., Łapy i ich mieszkańcy. Zaścianki Łapińskich w XV-XVIII w., Białystok 2004.

Łoziński Władysław, Prawem i lewem, Obyczaje na czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, w opracowaniu Janusza Tazbira, Warszawa 2005, ss. 763.

Łowmiański H., Studia nad początkami społeczeństwa i państwa litewskiego, t.1, Wilno 1931.

Łowmiański H., Zaludnienie państwa litewskiego w wieku XVI: zaludnienie w roku 1528., Poznań 1998.

Łempicki J., Herbarz Mazowiecki, t. 1-2 Poznań 1997.

Łuczak A., Kultura materialna wielkopolskich dworów na przykładzie dworu Brodowskich w Psarach, [w] " Dwór polski - zjawisko historyczne i kulturowe", Warszawa 2000, s. 203.

Łukomski G., Polak B., Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Działania bojowe - aspekty polityczne kalendarium, Koszalin-Warszawa 1995.

Łuniewski T., Drobna szlachta przyczynek do podglądu na stan ekonomiczny i potrzeby małej własności ziemskiej w Królestwie polskim, Warszawa 1892.

Magazyn Heraldyczny, red. Andrzej Kulikowski.

Maliszewski Kazimierz, W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie, Poznań 2006. Zob. wywiad z prof. Kazimierzem Maliszewskim, "Skąd Sarmata wiedział, co słychać?", [w:] Gazeta Pomorska z dn. 6.01.2007r.

Mandich D. R., Pilnacek J., Russian Heraldry and Nobility.

Markert Anna Eliza, Gloria Victis, Tradycje powstania styczniowego w Drugiej Rzeczypospolitej, Pruszków 2004, ss.183, (w tym " Imienny wykaz weteranów powstania styczniowego"), s.85-182.

Maroszek J., Osadnictwo drobnoszlacheckie w miastach podlaskich w XVI-XVIII w. Problem konkurencji gospodarczej, "Zeszyty Naukowe" FUW w Białymstoku, z.19, Humanistyka, Dział H - prace historyczne, t.4, 1977,s.201-219.

Marzec Z., W szlacheckim zaścianku, [w:] "Nowa Wieś" 1958, nr 15.

Mazowiecki Zaścianek XIX-XX wiek, wystawa 1995/1996 rok, Komisarz wystawy. Opracowanie katalogu, Irena Kotowicz-Borowy, Ciechanów 1996.

Meller Dariusz, Krótko Historia Chełmży (Łod pirszych poczuntków do dzisioj), Chełmża 2004, ss. 94.

Mikucki S., Heraldyka Piastów śląskich.

Milewski J., Wspomnienia o Mazowszu i mazowieckiej szlachcie, Londyn 1988.

Myslivecek M., Erbovnik, aneb kniha o znaciach i osudach etc.

Niesiecki K., Herbarz polski, powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nepomucena Bobrowicza, t.6, Lipsk 1841.t. VII, Lipsk 1859.

O heraldyce i heraldycznym snobizmie, Szymon Konarski

Odziemkowski Janusz, Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919-1920, ss. 536. Informacje o uwarunkowaniach militarnych i politycznych, rodzajach wojsk i służb, organizacji, szkoleniu i wyposażeniu walczących armii; opis przebiegu 440 bitew i potyczek oraz 259 biogramów  dowódców i żołnierzy.

Olson Lynne, Cloud Stanley, Sprawa honoru, Dywizjon 303 Kościuszkowski, Zapomniani bohaterowie II wojny światowej, z angielskiego przełożyli Małgorzata i Andrzej Grabowscy, przedmowa Norman Davies, Warszawa 2004.

Ogrodowska B., Zwyczaje obrzędy i tradycje w Polsce, Warszawa 2000.

Ostaszewski J., Z dziejów Mławskiego Mazowsza, Mława 1934r.

Ostrowski J. Hr., Księga herbowa rodów polskich.

Paprocki B., Herbarz rycerstwa polskiego, Kraków 1858.

Parczewski Alfons Józef, Rejestr poborowy województwa kaliskiego 1618- 1620, Warszawa 1879.

Piekosiński Fr., Polska XVI w. Pod względem rozsiedlenia się szlachty, [w:] "Herold polski" 1906.

Pienkos D. E., One hundred years young: A history of the Polish Falco1620, Warszawa of America, 1887-1987, Columbia University, New York 1987, ss. 348.

Piotrowski M., Wyniki badań archeologicznych osadnictwa wczesnośredniowiecznego i średniowiecznego okolic Ciechanowa na przykładzie miejscowości Rzeczki - Orszyny, [w:] Rola szlachty w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego, Ciechanów 2000.

Piskozub P., Legioniści polscy w armii włoskiej 1917-1918, Warszawa 1932.

Plewczyński M., Szlachta podlaska w wojsku polskim za ostatnich Jagiellonów, [w:] Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX wieku. Materiały z sympozjum w Hołnach Mejera (26-27 maja 1989 roku), red. S. Kuczyński, Białystok 1991, s. 13-27.

Poborski R., Szlachta i chłopi. Stereotypy a życie społeczności lokalnej wybranych miejscowości centralnej Białorusi, [w:] "Etnografia Polska", t. XLIII, Warszawa 1999.

Polak B. (red.), Czyn zbrojny Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Materiały z V Ogólnopolskiego Seminarium  Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kościan 3 kwietnia 1984 r., Koszalin 1984.

Polak B. (red.), Dziennik Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu 3-5 grudnia1918 r., Koszalin 1999.

Polak B. (red.), Front Przeciw Niemiecki 1919 r., wybór dokumentów wojskowych, Koszalin 1990.

Polak B. (red.), Niemcy a Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Materiały z VIII Ogólnopolskiego Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego, Koszalin 1994.

Polak B. (red.), Rola Wielkopolski w Odbudowie Państwa Polskiego 1918-1919.IX Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kościan 9 grudzień 1988 r., Koszalin 1989.

Polak B. (red.), Rewindykacja Pomorza i Wielkopolski 1920 r. Wybór dokumentów wojskowych., Koszalin 1999.

Polak B. (oprac.), Walki o Lwów i Małopolskę Wschodnią 1918-1919, t. V. udział wojsk wielkopolskich w walkach marzec 1919 r. - maj 1919 r. Wybór materiałów źródłowych. Kościan 2003.

Polak B., Śliwiński E. (red.), Wielkopolanie w walce o granicę wschodnią Rzeczypospolitej 1918-1920. XIV Ogólnopolskie Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, Kościan 2003.

Polak B., Wojsko Wielkopolskie 1918-1920, Koszalin 1990.

Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy, pod red. Włodzimierza Bonusiaka, Rzeszów 2005.

Polska Armia Błękitna, Poznań 1929.

Polskie rody szlacheckie. Kto jest kim dziś. Opiekę merytoryczno-naukową sprawował i wstęp napisał: Andrzej Kulikowski. Redaktor koordynujący: Maria Radzimińska. Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1993, ss. 272.

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, spis członków, Warszawa 1999, ss. 125. Andrzej Bogucki; 2005 (zawiera wykaz około 1100 osób).

Pomarański Stefan, Pierwsza wojna polska 1918-1920, Warszawa 1920.

Popek Kinga, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Bydgoszczy 1989-2000, Bydgoszcz 2002.

Pośpiech A., Majątek osobisty szlachcica w świetle wielkopolskich pośmiertnych inwentarzy ruchomości z XVII wieku, [w:] "Kwartalnik Historii Materialnej" 1981, nr 4.

Pośpiech A., Srebrna łyżka - probierz szlacheckiej zamożności? Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX, [w:] "Materiały z sesji IHKM PAN, [red.], J. Sztetyłło", Warszawa 1992.

Pośpiech Andrzej, Pułapka oczywistości. Pośmiertne spisy ruchomości szlachty Wielkopolskiej z XVII wieku, Warszawa 1992. "Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej" 64, pod red. Elżbiety Balcerzak.

Pośpiech Andrzej, Majętności na sprzedaż. Szlachecki handel ziemią i przemiany struktury majątkowej w powiecie kaliskim w latach 1580-1655, 1989r.

Potkański K., Zapiski herbowe z dawnych ksiąg ziemskich przechowywanych w archiwach radomskim i warszawskim, [w:] Archiwum Komisji Historycznej 1925,t. 3.

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919, Katalog źródeł i materiałów pod red. Stanisława Sierpowskiego, Poznań 2003, ss.501.

Powstańcy wielkopolscy... Biogramy uczestników powstania wielkopolskiego 1918/1919, t.II, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2006.

Pruszak Tomasz Adam, "O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy w kręgu ziemiaństwa polskiego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku, Warszawa 2006, s. 265.

Pszczółkowski A., Szlachta przasnycka w połowie XIX w., szkice, Warszawa 2000.

Radzimiński Z., W obronie nazw i przydomków rodowych, MH, t. 6, s.2-3.

Radziwiłłowicz D., Błękitna Armia, Warszawa 1997.

Regestr Pogłównego Prowincji Wielkopolskiej, Biblioteka Narodowa, mf. 1856.

"Regestr Diecezjów" Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, do druku podał Sławomir Górzyński, przypisami i wstępem opatrzyli Krzysztof Chłapowski i Sławomir Górzyński, Warszawa 2006, ss. 999. (Pominięte zostały terytoria, które w wyniku I rozbioru (1772) znalazły się poza granicami Rzeczypospolitej (część ziemi gnieźnieńskiej, Kujaw Zach., Ziemi Chełmińskiej, Prus Królewskich (Pomorza), Prus Książęcych i in.).

Rietstap J. B., Armorial general.

Roczniki Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

RODZINA - Herbarz Szlachty Polskiej, opracowany przez Seweryna Hrabiego Uruskiego przy współpracy Adama Amilkara Kosińskiego, wykończony i uzupełniony przez Aleksandra Włodarskiego, wydany staraniem i kosztem córek autora. Tom I. Warszawa skład główny księgarnia Gebethnera i Wolffa, 1904.

Rosłaniec S., Samorzutne scalenie gruntów wśród mazowieckiej i podlaskiej szlachty zagrodowej, Warszawa 1928.

Rostworowski E., Ilu było w Rzeczypospolitej obywateli szlachty, KH, r. 94, 1987, nr 3, s. 3-40.

Rozbicka M., Założenia dworskie i dwory średniej i drobnej szlachty w drugiej połowie XIX wieku na Północnym Mazowszu, mpis., Warszawa 1996.

Ruppertowa T., O szlachcie drobnej, inaczej cząstkowej, "Wisła", t. 2.

Ruppertowa T., O szlachcie, "Wisła" 1903, t. 17.

Russocki S., Formy władania ziemią w prawie ziemskim Mazowsza (koniec XIV-połowa XVI w.), Warszawa 1961.

Russocki S., Mazowieckie rody gniazdowe. Kilka uwag w sprawie ich genezy i charakteru, "Przegląd historyczny" 1961, t. 52, z.1.

Russocki S., Elementy wspólnoty w osadach drobnoszlacheckich Mazowsza (XV-XIX w.), Zeszyty Naukowe FUW, Zeszyt 19, Humanistyka, dział H - prace historyczne, t. 4, 1977,s. 175-199.

Russocki S., Mazowieckie rody gniazdowe. Kilka uwag w sprawie ich genezy i charakteru, PH, t.52, 1968, z.1, s. 1-10.

Sadkowski J., Szlachta drobna w powiatach Płońskim i Płockim, "Wisła" 1903, t. 17.

Sawicki Zbigniew, Traktat szermierczy o sztuce walki polską szablą husarską, Zawiercie 2004, ss. 286.

Seczys E., Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861.

Semkowicz W., W sprawie początków szlachty na Litwie i jej ustroju rodowego, "Kwartalnik historyczny" 1915.

Semkowicz W., Wywody szlacheckie w Polsce XIV-XVII w., " Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", t. 3.

Siekierski S., Kultura szlachty polskiej w latach 1864-2001, Pułtusk 2003.

Sieradzan Wiesław, Sąsiedztwo mazowiecko-krzyżackie w okresie przemian politycznych w Europie środkowo-wschodniej w latach 1411-1466, Toruń 1999.

Sierociński Józef, Armia Polska we Francji. Dzieje wojsk gen. Hallera na obczyźnie, Warszawa 1929.

Sierpowski St., Powstanie armii polskiej we Włoszech w czasie pierwszej wojny światowej, "Roczniki Historyczne" 1976. R. XLII.

Sienkiewicz Michał, Odrodzenie Sokolstwa Polskiego na Litwie, [w:] Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie, pod red. L. Nowaka i M. Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp. 2002, s. 252-256.

Sikorska-Kulesza J., Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku, Warszawa 1995.

Sikorska Anna Maria, Wiejskie siedziby szlachty polskiej z czasów saskich, W-wa 1991.

Siłecki R., Drobna szlachta i wsie szlacheckie środkowego Polesia na Ukrainie pod koniec XX w, "Rola szlachty w kształtowaniu polskiego krajobrazu kulturowego", Ciechanów 2000.

Skarżyński W., Armia Polska we Francji w świetle faktów, Warszawa 1929.

Skonka Cz. Hallerczycy Pomorza i ich potomkowie, Gdańsk 2006, ss. 192.

Skonka Cz., Śladami Józefa Hallera, Gdańsk 1990.1995.

Skonka Cz., Słownik Biograficzny Hallerów i Hallerczyków, Gdańsk-Puck 2004.

Skonka Cz., Spotkania z Austrią, Gdańsk 1999.

Skonka Cz., Na szlakach Błękitnego Generała, Gdańsk 2000.

Skonka Cz., Śladami Zaślubin Polski z Morzem, Gdańsk - Puck - Kołobrzeg 2002.

Skryte Oblicze Systemu Komunistycznego, opr. Bäcker R., ks. Maj J., OchinowskiT., Żebrowski L., Żaryn J., Zaborski M., Zybertowicz A., Stobiecki R., Hübner P., Connelly J., U źródeł zła...., Warszawa 1997.

Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918-1919. Redakcja naukowa Antoni Czubiński, Bogusław Polak, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod red.B. Chlebowskiego, Warszawa 1880-1902.

Słownik Geograficzny Państwa Polskiego i ziem historycznie z Polską związanych, Warszawa 1936.

Smoleński W., Drobna szlachta w Królestwie Polskim - Studium etnograficzno-społeczne, Warszawa 1885.

Smoleński W., Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Kraków 1908r.

Spis szlachty Królestwa Polskiego, z dodaniem krótkiej informacji o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851.

Społeczeństwo Pomorskie w latach okupacji niemieckiej 1939-1945, Materiały XIII sesji popularnonaukowej w Toruniu w dniu 15 listopada 2003 roku, pod red. Katarzyny Minczykowskiej i Jana Szilinga, Toruń 2004, ss. 198.

Społeczeństwo białoruskie, litewskie i polskie na ziemiach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1939-1941, pod red. T. Strzembosza i M. Giżejewskiej, Warszawa 1995.

Stefanowska Z., [red.], Tradycje szlacheckie w kulturze polskiej, Warszawa 1976.

Stekert A., Przydomki polskie, litewskie i Rusińskie, Londyn 1960.

Strzałko Maria, Pałace i dwory w dawnym województwie kaliskim, t. I, W-wa 1994.

Swat Tadeusz, Gloria Victis, Mogiły poległych z okresu powstania styczniowego 1863-1864 roku na ziemiach polskich, Pruszków 2004, ss.240.

Szaniawski J., Szlachta zagonowa, "Niwa" 1890, nr 12.

Szczerbiński M., Zarys działalności Sokolstwa Polskiego na obczyźnie w latach 1887-1918, AWF Katowice 1982.

Szlachta Podlaska od połowy XIX wieku do III Rzeczypospolitej, Siedlce, ss. 200.

Szlanta Piotr, C. K. Dezerterzy? Morale armii monarchii naddunajskiej podczas pierwszej wojny światowej, [w:] Mówią Wieki, Nr 10/05, s. 22-27.

Szmagier K., Generał Anders i jego żołnierze, Warszawa 1993.

Szybkowski Sobiesław, Kujawska szlachta urzędnicza w późnym średniowieczu (1370-1501), Gdańsk 2006, ss. 811.

Szydłowski W., Generał Józef Haller. Zarys biografii harcerskiej, Katowice 1993.

Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993.

Szymański J. Herbarz rycerstwa polskiego z XVI w.

Strzembosz Tomasz, Antysowiecka partyzantka i konspiracja nad Biebrzą X 1939-VI 1941,Warszawa 2004, ss.236. Dotyczy m. in. udziału szlachty.

Szczygielski Wacław, Konfederacja Barska w Wielkopolsce 1768-1770, Instytut Wydawniczy PAX, 1970, s. 29-39.

Ślusarek K. , Szlachta zagrodowa w Galicji 1772-1939, [w:] Galicja i jej dziedzictwo, Rzeszów 1995, t. II, s. 117-118.

Taszycki W., Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu, Kraków 1951.

Taszycka Maria, Polskie pasy kontuszowe, Kraków 1985, ss. 112.

Tazbir J., Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit - upadek-relikty, Warszawa 1978.

Tazbir Janusz. SILVA RERUM, Historicarum, s. 230-234, Warszawa 2002, ss. 387.

Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty Wielkopolskiej XV-XX w., CD, wyd. Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik-Poznań 1995. Także: Bydgoskie Towarzystwo Heraldyczno-Genealogiczne. Towarzystwo Genealogiczno-Heraldyczne w Poznaniu.

Terech M., Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego, Warszawa 1932.

Trawiński Witold H., Odyseja Polskiej Armii Błękitnej, oprac. i wstępem poprzedził Włodzimierz Suleja, Ossolineum 1989.

Udział Ziemian w Ruchu Sokolim. Zob. Janina Budzyńska -Topolewska, Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce, [w:] Wiadomości Ziemiańskie, nr 12 z 18.12.2002 r., s. 51-54.

Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t.9, Warszawa 1909.

Urzędnicy podlascy XVI-XVIII wieku. Spisy, oprac. E. Dubas - Urwanowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki i J. Urwanowicz, Kórnik 1994.

Wachowiak Bogdan, Gospodarka folwarczna w domenach Księstwa Pomorskiego w XVI i na początku XVII wieku, Warszawa 2005, s. 236.

Walter J., Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce - Zbiór dokumentów i materiałów historycznych, New York - Chicago 1957. Pierwsze wydanie krajowe poprawione i uzupełnione, Wydano Staraniem Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Opracowanie wydania krajowego, Jacek Praga, Zbigniew B. Kumoś, Warszawa 2001, ss. 546.

Wańkowicz Melchior, Monte Cassino, Warszawa 1989.

Wasilewski S., Pięćdziesiąt lat zwątpienia, nadziei i walki 1864-1914, 2006 (?), ss. 630. Na s. 126 - dot. Marcelego Boguckiego skazanego na 8 lat zesłania. Związany z ruchem narodowym R. Dmowskiego.

Waszczyńska K., Współczesny obraz szlachcica na pograniczu litewsko-białoruskim, Maszynopis pracy magisterskiej, Archiwum Instytutu Etnologii UW, M. 430, Warszawa 1996.

Waszczyńska K., Kto to jest szlachcic, czyli o obrazie szlachcica w oczach współczesnych mieszkańców pogranicza litewsko-białoruskiego, [w:] "Etnografia Polska" 1996, t. XL, z. 1-2.

Watt Richard M., Gorzka chwała, Polska i jej los 1918-1939, przełożył Piotr Amsterdamski, przedmowa Norman Davies, Warszawa 2005.

Wojciechowski M., Powrót Pomorza do Polski, 1918-1920, Toruń 1981.

Wolff A., Nazwy miejscowe na Mazowszu, "Onomastica" 1955-1956, t. 1-2.

Wolff A., Studia nad urzędnikami mazowieckimi 1370-1526, Warszawa 1962.

Wiadomości Ziemiańskie - Silva Rerum, red. Andrzej Laudowicz.

Wrzosek M., Armia Polska we Francji (4 czerwca 1917-16 kwietnia1919), publ.: Polonia  w walce..., Pułtusk 1999.

Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914-1918, Warszawa 1990.

Wrzosek M., Powołanie Armii Polskiej we Francji i początkowy nabór ochotników do jej szeregów (czerwiec-październik 1917), Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska, Białystok 2000, nr 13.

Wrzosek M., Z dziejów sokolstwa polskiego w Ameryce (1 sierpnia 1914-3 czerwca 1917, publ.: Księga jubileuszowa Muzeum Wojska 1968-1998, Białystok 1999.

Wrzosek M., Związek Sokołów Polskich w Ameryce (1887-1920), Militarne przygotowania i udział w zbrojnej walce o niepodległość Polski, Toruń 2004, ss. 394.

Wyczański A., Studia nad folwarkiem szlacheckim w Polsce w latach 1500-1580, Warszawa 1960.

Wyczański A., Polska Rzeczą Pospolitą Szlachecką, Warszawa 1991.

Verbum Nobile, pismo środowiska szlacheckiego, red. naczelny Marcin Michał Wiszowaty, Związek Szlachty Polskiej, Gdańsk.

Volumina Legum.

Zaborski B., O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu, [w:] "Prace Komisji Etnograficznej PAU", nr 1, Kraków 1926.

Zając St., Z historii krakowskiego kościoła garnizonowego p.w. św. Agnieszki, Kraków 1994.

Zajączkowski A., Elity urodzenia, Warszawa 1993.

Zajączkowski St., Własność rycerska w dawnych ziemiach; łęczyckiej i sieradzkiej do poł. XIII w., "Rocznik Łódzki" 1961, t. IV (VII).

Zajączkowski St., Wielowiekowa własność szlachecka w dawnych ziemiach: łęczyckiej i sieradzkiej w drugiej połowie XIII i XIV w., Rocznik Łódzki 1964, t. X (XII).

Hr. Zajączkowski Bogusław Jerzy, Armoriał czyli poczet herbów - zbroi - klejnotów zacnych Polskich Rodów Rycerskich i Szlacheckich oraz możnych familii Rycerskich i Szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego, Bernardinum Pelplin 2003.

Zajączkowski Bogusław Jerzy, Armoriał czyli poczet herbów klejnotów zacnych, Pelplin, ss. 396.

Zakrzewski L.S., Rodzina. Szkice historyczno-genealogiczne, Warszawa 1991.

Zakrzewski L.S., Przyczynek do dziejów szlachty polskiej, Warszawa 1995.

Załęski Piotr, Okruchy wielkich łowów, Warszawa 2005.

Zawadzki J., Drobna szlachta wobec Kraju, "Gazeta Rolnicza" 1862, nr 22.

Zierhoffer B., Nazwy miejscowości Mazowsza północnego, Wrocław 1957.

Zierhoffer K., Nazwy miejscowe północnego Mazowsza, Prace Onomastyczne, nr 3, Wrocław 1957.

Znamierowski Alfred, Herbarz rodowy, Warszawa 2004.

Żygulski K., Wartości i wzory kultury, Warszawa 1975.

Z dziejów Polski i Emigracji (1939-1989). Księga dedykowana byłemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Ryszardowi Kaczorowskiemu, pod red. Marka Szczerbińskiego i Tadeusza Wolszy, ss. 545, Gorzów Wlkp. 2003.

Ze studiów nad polskim dziedzictwem w świecie, pod red. Leonarda Nowaka i Marka Szczerbińskiego, Gorzów Wlkp., 2002, ss. 387.